Postcode Atlas

Woonplaatsen in Friesland

Achtkarspelen Augustinusga  Boelenslaan  Buitenpost  Drogeham  Harkema  Kootstertille  Surhuisterveen  Surhuizum  Twijzel  Twijzelerheide 
Ameland Ballum  Buren (FR)  Hollum  Nes 
Boarnsterhim Akkrum  Aldeboarn  Dearsum  Eagum  Friens  Grou  Idaerd  Jirnsum  Nes  Poppenwier  Raerd  Reduzum  Sibrandabuorren  Terherne  Tersoal  Warstiens  Warten  Wergea 
Dantumadiel Broeksterwâld  Damwâld  De Falom  De Westereen  Driezum  Feanwâlden  Readtsjerk  Rinsumageast  Sibrandahûs  Wâlterswâld 
Dongeradeel Aalsum  Anjum  Bornwird  Brantgum  Dokkum  Ee  Engwierum  Foudgum  Hantum  Hantumeruitburen  Hantumhuizen  Hiaure  Holwerd  Jouswier  Lioessens  Metslawier  Moddergat  Morra  Nes  Niawier  Oosternijkerk  Oostrum (FR)  Paesens  Raard  Ternaard  Waaxens  Wetsens  Wierum 
Ferwerderadiel Blije  Burdaard  Ferwert  Ginnum  Hallum  Hegebeintum  Jannum  Jislum  Lichtaard  Marrum  Reitsum  Wânswert 
Franekeradeel Achlum  Boer  Dongjum  Firdgum  Franeker  Herbaijum  Hitzum  Klooster Lidlum  Oosterbierum  Peins  Pietersbierum  Ried  Schalsum  Sexbierum  Tzum  Tzummarum  Zweins 
Gaasterlân-Sleat Bakhuizen  Balk  Elahuizen  Harich  Kolderwolde  Mirns  Nijemirdum  Oudega  Oudemirdum  Rijs  Ruigahuizen  Sloten  Sondel  Wijckel 
Harlingen Harlingen  Midlum  Wijnaldum 
Heerenveen Bontebok  De Knipe  Gersloot  Heerenveen  Hoornsterzwaag  Jubbega  Katlijk  Luinjeberd  Mildam  Nieuwehorne  Nieuweschoot  Oranjewoud  Oudehorne  Oudeschoot  Terband  Tjalleberd 
het Bildt Minnertsga  Nij Altoenae  Oudebildtzijl  St.-Annaparochie  St.-Jacobiparochie  Vrouwenparochie  Westhoek 
Kollumerland en Nieuwkruisland Augsbuurt  Kollum  Kollumerpomp  Kollumerzwaag  Oudwoude  Triemen  Veenklooster  Westergeest  Zwagerbosch 
Leeuwarden Goutum  Hempens  Leeuwarden  Lekkum  Miedum  Snakkerburen  Swichum  Teerns  Wirdum  Wytgaard 
Leeuwarderadeel Alde Leie  Britsum  Feinsum  Hijum  Jelsum  Koarnjum  Stiens 
Lemsterland Bantega  Delfstrahuizen  Echten (FR)  Echtenerbrug  Eesterga  Follega  Lemmer  Oosterzee 
Littenseradiel Baaium  Baard  Bears  Boazum  Britswert  Easterein  Easterlittens  Easterwierrum  Hidaard  Hilaard  Hinnaard  Húns  Iens  Itens  Jellum  Jorwert  Kûbaard  Leons  Lytsewierrum  Mantgum  Reahûs  Rien  Spannum  Waaksens  Weidum  Winsum (FR)  Wiuwert  Wjelsryp  Wommels 
Menameradiel Berltsum  Bitgum  Bitgummole  Blessum  Boksum  Deinum  Dronryp  Ingelum  Marsum  Menaam  Skingen  Slappeterp  Wier 
Ooststellingwerf Appelscha  Donkerbroek  Elsloo (FR)  Fochteloo  Haule  Haulerwijk  Langedijke  Makkinga  Nijeberkoop  Oldeberkoop  Oosterwolde  Ravenswoud  Waskemeer 
Opsterland Bakkeveen  Beetsterzwaag  Drachten-Azeven  Frieschepalen  Gorredijk  Hemrik  Jonkerslân  Langezwaag  Lippenhuizen  Luxwoude  Nij Beets  Olterterp  Siegerswoude  Terwispel  Tijnje  Ureterp  Wijnjewoude 
Schiermonnikoog Schiermonnikoog 
Skarsterlân Akmarijp  Boornzwaag  Broek  Dijken  Doniaga  Goingarijp  Haskerdijken  Haskerhorne  Idskenhuizen  Joure  Langweer  Legemeer  Nieuwebrug  Nijehaske  Oldeouwer  Oudehaske  Ouwster-Nijega  Ouwsterhaule  Rohel  Rotstergaast  Rotsterhaule  Rottum (FR)  Scharsterbrug  Sint Nicolaasga  Sintjohannesga  Snikzwaag  Terkaple  Teroele  Tjerkgaast  Vegelinsoord 
Smallingerland Boornbergum  De Tike  De Veenhoop  De Wilgen  Drachten  Drachtstercompagnie  Goëngahuizen  Houtigehage  Kortehemmen  Nijega  Opeinde  Oudega  Rottevalle  Smalle Ee 
Súdwest Fryslân Abbega  Allingawier  Arum  Blauwhuis  Bolsward  Breezanddijk  Burgwerd  Cornwerd  Dedgum  Exmorra  Ferwoude  Folsgare  Gaast  Gaastmeer  Gauw  Goënga  Greonterp  Hartwerd  Heeg  Hemelum  Hichtum  Hieslum  Hindeloopen  Hommerts  Idsegahuizum  Idzega  IJlst  Indijk  It Heidenskip  Jutrijp  Kimswerd  Kornwerderzand  Koudum  Koufurderrige  Loënga  Lollum  Longerhouw  Makkum  Molkwerum  Nijhuizum  Nijland  Offingawier  Oosthem  Oppenhuizen  Oudega  Parrega  Piaam  Pingjum  Sandfirden  Scharnegoutum  Schettens  Schraard  Smallebrugge  Sneek  Stavoren  Tirns  Tjalhuizum  Tjerkwerd  Uitwellingerga  Warns  Westhem  Witmarsum  Wolsum  Wons  Workum  Woudsend  Ypecolsga  Ysbrechtum  Zurich 
Terschelling Baaiduinen  Formerum  Hee  Hoorn (FR)  Kaard  Kinnum  Landerum  Lies  Midsland  Oosterend (FR)  Striep  West-Terschelling 
Tytsjerksteradiel Aldtsjerk  Burgum  Earnewâld  Eastermar  Garyp  Gytsjerk  Hurdegaryp  Jistrum  Mûnein  Noardburgum  Oentsjerk  Ryptsjerk  Sumar  Suwâld  Tytsjerk  Wyns 
Vlieland Vlieland 
Westerveld Oude Willem  Wateren  Zorgvlied 
Weststellingwerf Blesdijke  Boijl  De Blesse  De Hoeve  Langelille  Munnekeburen  Nijeholtpade  Nijeholtwolde  Nijelamer  Nijetrijne  Noordwolde (FR)  Oldeholtpade  Oldeholtwolde  Oldelamer  Oldetrijne  Oosterstreek  Peperga  Scherpenzeel (FR)  Slijkenburg  Sonnega  Spanga  Steggerda  Ter Idzard  Vinkega  Wolvega  Zandhuizen