Postcode Atlas

Straten in Bears

b Bearsterdyk 
h Hegedyk 
o Op'e terp 
s Stinzepaad  Swettepaad 
t Tsjerkepaad