Postcode Atlas

Straten in Nes

a Achterdijken 
b Ballumerweg  Binnendieken  Birstum  Bokkumerwâl  Bramerduinenpad  Burdinewei  Bureweg  Burgemeester Bolomeijweg  Burgemeester Waldastraat 
c Commandeursstraat 
d De Harhammer  De Harke  De Iperen Poarte  De Kamp  De Klonjes  De Kop  De Oper  De Opstekker  De Reak  De Reed  De Rolpeal  De Seine  De Strikel  De Syl  De Tiempeal  De Tuun  De Vleijen  De Worteltuin  De Wurdze  Duinlandsweg  Duinweg  Dyksterwei 
e Efterwei  Epke van der Geestweg  Excelsiorstraat 
f Foarstrjitte  Fostaland 
g Groenland 
h Haadstrjitte  Hans Jochemstraat  Het Westerpad  Hiemkesweg  Hille Sybespaad  Hoge Eggenweg  Hoge Miedeweg 
i Ids de Beerstrjitte  It Harspit  It Swee 
j Jacobshiem  Jan Jacobstraat  Jan Kleinstraat  Jan van Eijckweg  Jelle Hansenpad  Johannes Hofkerweg 
k Kardinaal de Jongweg  Keatsbuorren  Kerkepad  Kerkplein  Kerkstraat  Kievitsweg  Klaas Glasweg  Klaas Goumaweg  Kleasterwei  Kolkweg  Kroonstuk 
l Lege Miedeweg  Leppedyk  Lijnbaan 
m Marten Janszenstraat  Meinsmawei  Miedenweg  Molenplaat  Molenweg  Mûnebuorren  Mûnewei 
n Nijewei  Nijtsjerksterwei  Noarderwei  Noorderspruit  Noorderweg  Nynke van Hichtumstrjitte 
o Obbe Edskesstraat  Oliviershiem  Oude Steiger 
p Paasduinweg  Pean  Pekmanshiëm  Polderweg 
r Reeweg  Rixt van Doniastraat 
s Schoolstraat  Soarremoarre  Sodumerdyk  Stokershiem  Strandweg  Sylroedepaad 
t Torenhoogte  Torenstraat 
v van der Stratenweg  van Heeckerenstraat  Veertienenweg  Verbindingsweg  Verdekspad  Vermaningspad 
w Wâldwei  Wiebe Wesselspad  Wierumerwei  Wiesterwei 
z Zuiderspruit  Zwarteweg