Postcode Atlas

Straten in Workum

a Aldedyk  Aldewei  Algeraburren  Ankersmitterij  Anne Westerhuisstrjitte 
b Balkfinne  Bascohof  Begine  Blokmakkerij  Blomikkers  Breewarsdyk  Broubank  Brouwersdyk  Bûterikkers 
d De Burd  De Fûke  Doltewâl  Douwe de Boerstrjitte  Dwarsnoard 
e Eize Speerstrastrjitte  Emmabuert  Eniggaburren  Estrikwurk 
f Fortún  Fûgelikkers  Fûkepaed 
g Gebroeders Bonnemastrjitte  Gebroeders Koopmansstrjitte  Gerrit de Jongstrjitte 
h Hammole  Hans Deinumstrjitte  Hearekeunst  Hearewei  Hegeterp  Hoekseize  Horsaewâl  Houtmolestreekje  Houtstek  Hylperdyk 
i Ielaak  Igleburren  IJpe Wielingastrjitte  Inthiemasingel  It Fjouwerkant 
j Jonkersfinne  Jouw Keuningstrjitte  Jurjen de Jagerstrjitte 
k Kaeidyk  Kalkwurk  Kampwei  Kleasterlân  Koffepaed  Konvintsdyk 
l Lange Leane  Learmole  Lieuwe Klazes Leane  Lutswei  Lynbaen 
m Maedfinne  Makkumerdyk  Mariënacker  Merk  Moleburren  Molewyk  Mouterij 
n Nijhuzumerdyk  Noard  Nonnestrjitte 
p Panwurk  Papeleantsje  Parallelwei  Pilekaen  Pothúswyk  Prystershoek 
r Raardaburren  Reidikkers  Roggemolestege 
s Sânbank  Schoolstraat  Séburch  Seilmakkerij  Sietze Gorterstrjitte  Sint Annafinne  Skarfinne  Skelpebank  Skil  Slinkewei  Snakkerburren  Soalsdyk  Spoardyk  Stêdsfinne  Stienikkers  Stokerij  Súd  Suderséleane  Sylspaed 
t Tademahof  Taenderij  Tettingburren  Thomashof  Tiaralaan  Tichtset  Tillefonne  Tjipke Visserstraat  Trekwei  Túnikkers  Turflân 
v Vicariswei 
w Waechfinne  Weinmakkerij  Weverswei  Wieger van Brugstrjitte  Wiske 
y Yttingwei